Informácie o spracovávaní osobných údajov zákazníkov spoločnosti Avpro,s.r.o.

AVpro s.r.o. spracováva osobné údaje zákazníkov v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä však so  Zákonom č. 18/2018 Z.z. (Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení́ niektorých zákonov) a v súlade s Nariadením EP a rady EU č. 2016/679 (O ochrane fyzických osôb pri spracúvaní́ osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov).

I.              Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

AVpro s.r.o.

Budovateľská 23, 82108 Bratislava, Slovakia
Telefóny: +421 2 55642773, +421 2 55642771, +421 908786457

e-mail: servis@avpro.sk

Obchodné informácie:
IČO: 357 788 73, IČDPH: SK202 022 2336
Obchodný register Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 20827/B

II.            Spracovávanie osobných údajov zákazníkov servisu

          1.                 Rozsah spracovania osobných údajov

AVPRO spracováva osobné údaje zákazníkov servisu v rozsahu:

 • Meno
 • Priezvisko
 • Bydlisko
 • Telefónne číslo
 • Adresa elektronickej pošty

Vyššie uvedené osobné údaje spoločnosť AVpro s.r.o. spracováva za účelom zabezpečenia činnosti autorizovaného servisu a za účelom kontaktu so zákazníkmi pri riešení opráv a servisných zásahov

          2.                 Právny základ spracovania osobných údajov

Osobné údaje pri výbere zamestnanca AVPRO spracováva na základe Zákona 18/2018 Z.z., § 13, článok 1, písmeno a) a  f)

          3.                 Doba spracovania osobných údajov

Spracovávané osobné údaje sú uchovávané po dobu 5 rokov. Po tomto časovom období sú spracovávané osobné údaje vymazané respektíve skartované.

          4.                 Sprístupnenie osobných údajov

 • Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Nemecko, ID no.: HRB 13178

Spoločnosti Panasonic sú osobné údaje sprístupnené výlučne v prípade záručnej opravy Panasonic

 • Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,1935 Zaventem, Belgicko, ID no.: 2422874

Spoločnosti Sony sú osobné údaje sprístupnené výlučne v prípade záručnej opravy SONY

 • Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivánka pri Dunaji, IČO 31329217

Spoločnosti Slovak Parcel Service s.r.o., sú osobné údaje sprístupnené výlučne v prípade požiadavky zákazníka na doručenie tovaru.

 • Elall, spol. s r.o., Levočská 866, 058 01 Poprad, IČO: 31681727

Spoločnosti Elall sú osobné údaje sprístupnené výlučne v prípade registrácie opravy zákazníkom  cez web.

III.          Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je v AVpro zabezpečená pribežnou aktualizáciou analýzy rizík a dodržiavaním a implementáciou interných bezpečnostných smerníc a interných predpisov.

IV.          Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má voči AVpro právo požadovať:

 • prístup k osobným údajom,
 • opravu osobných údajov,
 • vymazanie osobných údajov,
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • namietať spracúvanie osobných údajov,
 • prenosnosť osobných údajov.
 • odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

Vyššie uvedené práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním pracovníka Ing. Bystríka Sládečka, +421 2 55642771 alebo mailom: servis@avpro,sk.

Ak sa ako dotknutá osoba domnievate, že ste priamo dotknutý/á na svojich právach podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. (Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a Nariadenia EP a rady EU č. 2016/679 (O ochrane fyzických osôb pri spracúvaní́ osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania.